Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

junior13
23:24
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
junior13
23:24
3300 a1b6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavogel vogel
junior13
23:24
3941 6f4e
Reposted fromrof rof viavogel vogel
junior13
23:16
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viahateyouandloveyou hateyouandloveyou
junior13
17:08
2754 ddb8
Reposted fromiamstrong iamstrong viaperseweracje perseweracje
junior13
17:08
7095 5b5e
Reposted fromiamstrong iamstrong viaperseweracje perseweracje
junior13
17:01
9784 ff0f
Reposted fromwazelina wazelina viaperseweracje perseweracje
junior13
17:01
1703 df02
Reposted fromcarea carea viaperseweracje perseweracje
junior13
17:01
1332 25e7
Reposted fromjustMeee justMeee viaperseweracje perseweracje
junior13
17:00
1553 b189
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency viaotella otella
junior13
16:56
junior13
16:53
2665 30d8
Reposted fromPoranny Poranny viaburdeltata burdeltata
junior13
16:53
Reposted frommayamar mayamar viaotella otella
junior13
16:52
Reposted frommefir mefir viaRedPenny RedPenny
junior13
16:52
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viaRedPenny RedPenny
junior13
16:43
9053 d76c
junior13
16:43
9518 be60
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
junior13
16:40
Reposted fromFlau Flau viaotella otella
junior13
16:31
9136 9409
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaTangizz Tangizz
junior13
16:30
3372 add3
Reposted fromkarahippie karahippie viabakteryja bakteryja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl