Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

junior13
21:48
9248 3fcd 500
Reposted frompiehus piehus viahepi hepi
junior13
21:23
0932 9fa0
Reposted fromMatalisman Matalisman viahepi hepi
junior13
21:05
junior13
21:05
5341 8d94
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaLuukka Luukka
junior13
21:02
junior13
17:46
1046 a88a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
junior13
17:46
1061 db48
Reposted fromEtnigos Etnigos

June 21 2018

junior13
21:13
9125 b0c4
Reposted fromamazing96 amazing96 viabakteryja bakteryja
21:13
7336 ae6d 500
Reposted fromunco unco viabakteryja bakteryja
junior13
21:12
4487 5581
21:11
pics/cartoons/english/exit.jpg
junior13
21:11
junior13
21:11
junior13
21:08
5169 bd7b
Reposted fromtichga tichga viainzynier inzynier

June 20 2018

junior13
18:28
4248 4f98
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viainzynier inzynier
junior13
09:24
9240 d215 500
Reposted frompiehus piehus viainzynier inzynier

June 19 2018

20:18
7992 1dfa 500
Reposted fromidiod idiod viaponurykosiarz ponurykosiarz
junior13
20:18
9226 3828 500
Reposted frompiehus piehus viabercik bercik
junior13
20:16
Reposted fromthedogs thedogs vianami nami
junior13
20:14
"Kto ma dziś dwadzieścia pięć lat? I cóż z tego? W czym mi ta świadomość ma pomóc? Nie będziesz chyba na tyle głupia, aby mi powiedzieć, że mam przed sobą życie i wszystko jeszcze przyjdzie, i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył. Każde dobre uczucie ludzkie jest święte i nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele, a o to przecież w końcu chodzi. 'Dawać wszystko z siebie' – tak to przecież nazywacie. (...) Przed każdym dobrym uczuciem ludzkim trzeba klękać jak przed świętością, jak przed gwiazdą. Ochraniać, nieść światło, a jeśli jest tego chociaż iskierka, to dmuchać aż do utraty tchu. (...) Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia; zrywają się rano, chłepczą swoje zupki w barach mlecznych, tłoczą się w tramwajach, kupują w domach towarowych tandetne meble na raty, kłócą się z konduktorami o pięć groszy i tak dalej. Klękać – powiedział – klękać. Życie mi nie daje żadnych gwarancji na przyszłość. Każdemu, który mówi: 'Zostaw to, za parę lat przyjdzie co innego', powinno się pluć w gębę. Co przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Każde szczęście przychodzi złą drogą."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl