Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

junior13
23:32
7145 7078 500
Reposted fromverronique verronique viagdziejestola gdziejestola
junior13
23:31
5159 873c 500
junior13
23:31
6143 7e7a
Reposted fromsavatage savatage
junior13
23:30
6175 cd4a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
junior13
23:30
6183 6b26
Reposted fromEtnigos Etnigos
junior13
23:24
6276 2de4 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
junior13
23:24
6213 3109 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
junior13
23:24
6071 2937 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
junior13
23:23
5726 e72b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
junior13
23:22
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viagdziejestola gdziejestola
junior13
23:22
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
junior13
23:04
6715 bd3e 500
Reposted fromnenya nenya viagdziejestola gdziejestola
junior13
23:04
5683 4a22 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
junior13
23:03
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs

July 21 2019

junior13
19:12
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
junior13
17:51
4293 ae49
junior13
17:48
4927 f71b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
junior13
15:56
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viapiehus piehus
junior13
15:56
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viapiehus piehus
junior13
15:56
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl